Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu na internetových stránkách, který provozuje New Delespine s.r.o.

Prodávající:

New Delespine s.r.o., Ostrovní 124/21, Nové Město, Praha 1, 110 00

IČO: 03929019, DIČ: CZ03929019

Kupující:

Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu New Delespine s.r.o.

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

Zboží je objednáváno prostřednictvím objednávkových formulářů. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Směrodatné je vždy pouze objednací číslo a nikoli doprovodný text objednávky. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy (dodání) a platební podmínky. Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky. Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

2.A Předmět objednávky a závazky prodávajícího

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které může být dodáno. Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy záručních a pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé. Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy zákazníka. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

2.B Závazky kupujícího

Kupující je povinen uvést svou správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou může být objednané zboží odesláno, pokud kupující nezvolí jinou formu dodání.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného a nákladu na dopravu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

2.C Cena

Cenou se rozumí katalogová cena (v nabídce je uvedena cena zboží s DPH). Změnou cen nabízeného zboží se předchozí ceny stávají automaticky neplatnými. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu, avšak bez poštovného, dopravného a balného.

3. Dodací podmínky

Objednávky z internetového obchodu New Delespine s.r.o. jsou realizovány pouze v České republice. 

3.A Termín dodání zboží

Zboží bude doručeno objednavateli dle zvolené možnosti doručení objednávky,je-li zboží skladem.

V případě volby individuálního doručení na adresu kupujícího bude prodávající kontaktovat kupujícího a domluví s ním ideální čas závozu. Závoz by měl být realizován do 3 pracovních dnů. – Tato služba není momentálně k dispozici.

V případě volby doručení poštovní službou bude objednávka odeslána kupujícímu do 7 pracovních dnů po dni vytvoření objednávky na adresu uvedenou v objednávce. Tato služba se netýká mléčných výrobků, které vyžadují specifické přepravní podmínky.

A v případě volby odběru objednaného zboží na odběrném místě je čas a místo již zřejmé z objednávky.

 

 

3.B Doprava

Doprava zboží je realizována výhradně ve dnech a na místa uvedená na eshopu prodávajícího

3.C Cena za dopravu

V případě volby individuálního doručení na adresu kupujícího je cena doručení již určena dle místa doručení v objednávce. Cena se liší svou výší dle vzdálenosti konkrétního místa doručení od farmy. Prodávající tento způsob doručení poskytuje pouze na místa uvedená v eshopu, které jsou předmětem výběru v objednávce. – Tato služba není momentálně k dispozici.

V případě volby doručení poštovní službou je uplatněno poštovné dle platného ceníku České pošty. Cena uvedená v e-shopu za tuto službu je pouze orientační. Touto službou se doručuje pouze mlynářské zboží.

Balné není účtováno.

V případě volby osobního odběru objednaného zboží na odběrném místě není doprava účtována

3.D Převzetí dodávky

Kupující je povinen zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit na telefonním čísle 725352967. Prodávající ihned zahájí reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána kupujícímu na email uvedený v objednávce. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout!

Podpisem dodacího listu bez připomínek kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

Kupující může převzít objednávku i pouze částečně, ale musí na dodací list kupující poznamenat své výhrady k dodávce a popsat případné reklamace oznámené na výše uvedeném telefonním čísle. V tomto případě bude na připomínky kupujícího brán prodávajícím zřetel a cena objednávky bude upravena dle zjištěných nedostatků dodávky.

4. Způsob úhrady

Úhrada probíhá dle zvoleného způsobu dodání:

  1. Zaslání poštou či zásilkovou službou - Úhrada možná pouze platbou převodem. Kupující zaplatí úplnou kupní cenu vč. dopravného nebo poštovného. 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

Kupující má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, v tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, na vlastní náklady. Toto se nevztahuje na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, či jiného objednatele nesplňující podmínky kategorie spotřebitel, nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat prodávajícího emailem na adresu m.plesnik@newdelepsine.com, telefonicky ústně či SMS +420 725 352 967 nebo doporučeným dopisem na shora uvedenou adresu. Vracené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato! Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (poštovní poukázka, převod na účet). Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí kupující.

6. Jiná ustanovení

V případech, kdy se zboží již nevyrábí, nebo není dočasně k dispozici, bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.

6.A Ceny zboží

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

6.B Nepřevzaté zboží

V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 3% z fakturované částky a náklady na zpětné doručení prodávajícímu.

6.C Řešení sporů

Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky.
Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

6.D Užívání registrovaných údajů

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

7. Ochrana osobních údajů

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky, nebo byla sdělena během registrace kupujícím, jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu. Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.
Provozovatelé internetového obchodu New Delespine s.r.o. si vyhrazují právo zasílat registrovaným uživatelům informace o akčních nabídkách. Pokud si zákazník nepřeje, aby mu byly zasílány informace o akčních nabídkách (sortimentní, cenové, apod.), písemně sdělí touto skutečnost provozovatelům internetového obchodu New Delespine s.r.o. Kontaktním místem v tomto případě je výše uvedená adresa provozovatele.

8. Reklamace

8.A Kupující

Podpisem dodacího listu při převzetí zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) anebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, emailem na adresu m.plesnik@newdelespipne.com, telefonicky ústně či SMS +420 725 352 967 nebo doporučeným dopisem na shora uvedenou adresu prodávajícího. Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady prodávajícímu. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a doloží dodací list nebo pokladní doklad (účtenku).

8.B Prodávající

O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího sjednaným způsobem.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.
V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající.

8.C Zánik nároku na uplatnění reklamace

Nárok na uplatnění reklamace zaniká především při nedodržení podmínek správného uskladnění dodaného zboží, tzn. vystavení dodaného zboží nepřiměřeným teplotám (u mléčných výrobků nad 8 st. C), prostředí s vysokým stupněm vlhkosti apod.

9. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zprovoznění internetového obchodu New Delespine s.r.o. s.r.o. Provozovatelé si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.