Podmínky ochrany osobních údajů

 
1. Úvod

Ve společnosti new delespine, s.r.o., IČO: 03929019, se sídlem Ostrovní 124/21, Nové Město, 110 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 240060 (dále jen „new delespine“) garantujeme vysoký standard ochrany a bezpečného nakládání s Vašimi osobními údaji.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje v rámci new delespine zpracováváme. Naleznete zde také způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo toho, jak provést opravu osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů můžeme za určitých okolností měnit a aktualizovat. Doporučujeme tedy, abyste ve vlastním zájmu tento dokument sledovali a ujistili se, že máte vždy aktuální informace o jeho obsahu.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo část vysvětlíme. Můžete se na nás kdykoliv obrátit písemně na adrese new delespine, Pařížská 5, Praha, 110 00, Česká republika, e-mailem na adrese info@newdelespine.com či telefonicky na čísle +420 725 352 967.

2. Právní úprava

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme platnou právní úpravou, a to především:

 • zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
 • právem Evropské unie, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

3. Užitečné pojmy

Dovolte, abychom Vám vysvětlili některé základní pojmy, které se týkají ochrany osobních údajů:

Osobní údaje“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

Subjekt údajů“ je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;

Správce údajů“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Evropské unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho jmenování. Není-li v těchto zásadách, podmínkách konkrétní smlouvy či v souhlase uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je new delespine.

Zpracovatel údajů“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

Zpracování“ je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, záznam, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

4. Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Ctíme zásadu minimalizace osobních údajů. Zpracováváme o Vás pouze ty informace, které nezbytně potřebujeme pro splnění smluvní povinnosti, nebo ty informace, které nám se svým souhlasem nad rámec nezbytně nutného zpracování poskytnete.

V new delespine zpracováváme osobní údaje k těmto účelům:

 • plnění smlouvy, na základě které poskytuje new delespine klientovi služby;
 • plnění právních povinností uložených právními předpisy (např. zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu)
 • marketingové a obchodní účely (např. nabízení produktů a služeb, zasílání obchodních sdělení, pozvánky na kulturní akce)

New delespine zpracovává osobní údaje svých klientů v rozsahu, v jakém byly klientem poskytnuty při uzavření smlouvy nebo jednání o uzavření smlouvy, případně sděleny v průběhu trvání smluvního vztahu. Jedná se zejména o tyto osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, státní příslušnost, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti, údaj o orgánu, který průkaz totožnosti vydal. Údaje o průkazu totožnosti jsou uchovávány jen v případě, že to vyžadují právní předpisy, zejména zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, anebo pokud udělil majitel průkazu totožnosti s kopií průkazu totožnosti souhlas.

Nad rámec uvedeného může docházet ke zpracování jakýchkoliv dalších osobních údajů v případě, že byly klientem dobrovolně poskytnuty. Vyhrazujme si právo nevyžádané osobní údaje zničit. O tomto postupu Vás budeme případně informovat.

Předání údajů, které nám poskytujete se svým souhlasem, je dobrovolné. Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro uzavření či splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme s Vámi příslušnou smlouvu uzavřít.

5. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje si uchováme pouze po nezbytnou dobu, kterou budeme potřebovat pro plnění účelů uvedených v těchto zásadách – tj. zejména po dobu trvání smluvního vztahu, případně abychom dodrželi zákonem stanovené povinnosti. Máme nastavena vnitřní pravidla archivace, která zajišťují, že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni.

6. Souhlas

Požádáme-li Vás o Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany new delespine, bude žádost o Váš souhlas jasně formulována a poskytne Vám přiměřený základ pro rozhodování. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím kontaktů, jež jsou uvedeny v úvodu těchto zásad.

Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto zásadách nebo účelů, o nichž jste byli informováni jiným způsobem. To znamená, že jakmile nám udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budeme Vaše údaje uchovávat v souladu s Vaším souhlasem a/nebo až do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. I v případě odvolání Vašeho souhlasu však můžeme některé Vaše osobní údaje uchovávat po dobu nezbytnou ke splnění našich zákonných povinností a pro účely naší obhajoby v případných právních sporech.

7. Zdroje osobních údajů

Podle situace zpracováváme údaje, které jsme od obdrželi přímo od Vás, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků i údaje získané od třetích stran (například od našich obchodních partnerů). Pakliže nám někdo předá Vaše osobní údaje, musí Vás o tom předem informovat.

WEBOVÉ STRÁNKY

Webové stránky new delespine můžete navštěvovat, aniž byste museli uvádět Vaši totožnost či jakékoli jiné informace o sobě.

COOKIES

Při používání našich webových stránek dochází ke zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím cookies. „Cookies“ jsou datové soubory umístěné na Váš počítač webovými stránkami a/ nebo aplikacemi, které slouží jako jedinečné identifikátory.

Informace získané prostřednictvím cookies slouží k vylepšování námi poskytovaných služeb, např. přizpůsobení našich webových stránek, zamezení opětovného zobrazení Vámi již zobrazených upozornění či aktualizaci webových stránek.

Cookies nepoužíváme k identifikaci Vaší osoby.

Cookies slouží pro zajištění Vašeho pohodlí, a proto Vám doporučujeme, abyste je povolili. Každou z kategorií cookies však můžete zablokovat (s výjimkou opravdu nezbytných cookies) v nastavení internetového prohlížeče. Zablokování či deaktivaci cookies může bránit funkčnosti webových stránek. Pro tyto účely níže poskytujeme výčet námi používaných cookies:

 • Nezbytně nutné soubory cookies
 • Cookie webové systému WordPress
 • Cookie CDN CloudFlare,
 • Cookie systému Realman®
 • Analytické/výkonnostní soubory cookies
 • Funkční soubory cookies

8. Zpřístupnění a předání osobních údajů

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme v rámci new delespine. Pokud pověříme výkonem určité činnosti tvořící součást našich služeb třetí osobu, může docházet ke zpracování příslušných osobních údajů touto třetí osobou.

V některých případech se tyto třetí osoby stávají zpracovatelem osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl příslušným správcem pověřen. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován Váš souhlas.

Zpracovateli mohou být zejména:

 • poskytovatelé IT služeb,
 • advokáti,
 • poskytovatel služeb pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů.

Nad rámec výše uvedeného předáváme osobní údaje mimo new delespine pouze tehdy, pokud k tomu máme Váš souhlas nebo pokud to vyžaduje právní předpis. Některé orgány veřejné správy a další organizace jsou oprávněny vyžádat si tyto informace na základě právních předpisů.

9. Zabezpečení

Usilujeme o to, aby Vámi svěřené údaje byly v maximálním bezpečí. Za tímto účelem jsme zavedli řadu technických a organizačních opatření, která ochrání Vaše osobní údaje před neúmyslným nebo nezákonným zničením, neúmyslnou ztrátou či změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a jakýmikoli dalšími nezákonnými formami zpracování.

Přístup k Vašim osobním údajům omezujeme pouze na ty zaměstnance new delespine, kteří tyto informace potřebují pro účely jejich zpracování naším jménem a kteří jsou smluvně zavázáni zachovávat bezpečnost a důvěrnost Vašich osobní údajů.

Jak jsme se již zmínili, v určitých případech předáváme, nebo jsme povinni předávat, osobní údaje třetím stranám. V takových případech volíme důvěryhodné partnery, u kterých jsme se ujistili, že budou dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou zajišťujeme v new delespine.

Při předání osobních údajů orgánům státní správy využíváme vždy nejvhodnější a nejbezpečnější možnosti, jaké příslušný orgán nabízí.

10. Vaše práva spojená se zpracováním osobních údajů

V případě uplatnění Vašich práv k osobním údajům, jež zpracováváme, vyžadujeme Vaši identifikaci. Dovolujeme si Vás upozornit, že nebudeme-li schopni Vaši totožnost ověřit elektronicky nebo budeme-li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádáme Vás o předložení dokladu totožnosti či jiné prokázání totožnosti. Pouze tak vyloučíme, že neposkytneme Vaše osobní údaje jiné osobě nebo nedojde k neoprávněné úpravě Vašich osobních údajů.

a. Právo na informace a přístup k osobním údajům

Ctíme zásadu transparentnosti zpracovávání osobních údajů. V souladu se čl.15 GDPR, kde je tato zásada vymezena, Vám vždy poskytneme informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, poskytneme Vám informaci o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců. Dále Vám bude sdělena plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, a existence práva požadovat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování a také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Máte právo žádat od new delespine kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na Vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytneme Vám informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

b. Právo na opravu

Při zpracovávání Vašich osobních údajů usilujeme o zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti. Nepřesné či neúplné osobní údaje se budeme snažit vymazat nebo opravit. Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné nebo neaktuální, upozorněte nás na to. Máte právo na to, aby new delespine bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

V některých případech opravu osobních údajů provést nemůžeme. Jedná se zejména o případy, kdy jsou Vaše chybné nebo neaktuální osobní údaje obsaženy na daňovém dokladu, který dle zákona archivujeme.

Veškeré opravy budou oznámeny také příjemcům, jimž byli osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

c. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním. V případě, že si přejete, aby Vaše osobní údaje nebyly new delespine dále zpracovávány, klikněte na modrou ikonu v levém dolním rohu, která se zobrazuje na všech stránkách webu newdelespine.com. Vaše nastavení tam lze kdykoli upravit.

d. Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)

Máte právo na to, aby new delespine bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají.

New delespine má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky.

V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu na výkonu a obhajobě právních nároků.

Výmaz bude oznámen také příjemcům, jimž byli osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

e. Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby new delespine omezila zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby new delespine mohla přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • new delespine již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • byla uplatněna námitka proti zpracování, a to do ověření, zda oprávněné zájmy new delespine převažují nad Vašimi důvody pro námitku.

Veškerá omezení budou oznámena také příjemcům, jimž byli osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

f. Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl new delespine ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu new delespine bránila, a to v případě, že:

 • zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy; a současně
 • zpracování se provádí automatizovaně

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány ze strany new delespine přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

New delespine však v současné době automatizované zpracování osobních údajů neprovádí, předání Vašich osobních údajů jinému správci tedy v současné situaci není možné.

g. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k Vaší osobě), které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a new delespine nebo je založeno na Vašem výslovném souhlasu; v těchto případech však máte právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí ze strany new delespine, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí.

New delespine však v současné době takové zpracování osobních údajů neprovádí.

h. Právo vznést námitku
Pokud se osobní údaje zpracovávají na základě oprávněných zájmů new delespine, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tyto oprávněné zájmy. Tuto námitku je nutné z Vaší strany odůvodnit, abychom ji byli schopni náležitě posoudit. Vaše námitky a důvody k ní vedoucí budou následně posouzeny a porovnány s oprávněnými zájmy new delespine. Pokud Vaše důvody převáží nad oprávněnými zájmy new delespine, zpracování Vašich osobních údajů bude omezeno nebo budou Vaše osobní údaje vymazány.

i. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Tento dokument nabývá platnosti dne 3. 2. 2022.